Tatiana Schürmann - preklady a tlmočenie nemeckého jazyka

Ceny

Tlmočenie

Pri dohode o cene tlmočníckeho úkonu sa zohľadňuje:
  • typ tlmočenia (simultánne, konzekutívne)
  • počet hodín / dní
  • náročnosť témy

Preklady

Pri cene sa zohľadňuje rozsah dokumentu, náročnosť (terminológia alebo forma) a termín dodania. Konečná cena sa vypočíta podľa počtu preložených normostrán.
1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier (v MS Word: Nástroje – Počet slov – Počet znakov s medzerami). Výsledný počet znakov nám po vydelení číslom 1800 (1 normostrana) dá počet normostrán.
Dodacia lehota závisí od rozsahu prekladaného textu, jeho náročnosti, grafických úprav.
Bežné tempo je 7 normostrán za 1 pracovný deň.
Pri overených prekladoch je cena určená Vyhláškou MS SR č. 491/2004 Z.z. k zákonu 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.
deutsch - slowakisch | slowakisch - deutsch | übersetzen | dolmetschen | beeidigte übersetzung | beglaubigte übersetzung | übersetzer